farmvision / Added Videos

ปลูกไร่มันสำปะหลัง ให้ได้ผล 50ตันต่อไร่

3.02K Views0 Comments

วีดีโอ แนะนำการปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้ผล 50ตันต่อไร่ เป็นการปลูกมันฯเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ทั้งคือ 1.คัดเลือกสายพันธุ์ แนะนำพันธุ์ไจแอนท์ เนื่องจากเป็นมันฯหัวดกหัวยาวหัวใหญ่แป้งส­ูง 2.การเตรียมดิน เตรียมระบบการให้...

การทำไร่อ้อย ร้อยตันต่อไร่

2.12K Views0 Comments

แนะนำการปลูกอ้อยตามกรรมวิธี ที่จะทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ถึงร้อยตันต่อไร่

พิธีเปิดงาน ตลาดเกษตรกรรม ผักปลอดสารพิษ อ.เกาะคา จ.ลำปาง

1.06K Views0 Comments

พิธีเปิด "ข่วงเกษตรปลอดสารเกาะคา" ณ บริเวณที่ดินว่างเปล่า ข้างโรงพยาบาลเกาะคา จ.ลำปาง

การปลูกและระบบจัดการน้ำในไร่อ้อย

4.46K Views0 Comments

วีดีโอ ชี้แนะ แนวทาง การปลูกอ้อยและระบบจัดการน้ำในไร่อ้อย

ไร่มะเขือเทศราชินี ตอนที่ 2

1.29K Views0 Comments

วีดีโอ พาเที่ยวชมและแนะนำ การทำไร่มะเขือเทศราชินี ตอนที่ 2

ไร่มะเขือเทศราชินี ตอนที่ 1

4.64K Views0 Comments

วีดีโอ พาเที่ยวชมและแนะนำ การทำไร่มะเขือเทศราชินี ตอนที่ 1

การทำประมง หรือ อาชีพประมง ตอนประมงไทยไปสู่ AEC

1.86K Views0 Comments

การทำประมง หรือ อาชีพประมง 1 ในอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนาน คือ การจับสัตว์น้ำหรือการออกหาทรัพยากรจากลำน้ำเพื่อมาใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านการค้าหรือบริโภค

การทำไร่ แบบระบบไร่หมุนเวียน

1.45K Views0 Comments

การทำไร่ แบบระบบไร่หมุนเวียน

เกษตรผสมผสาน

2.46K Views0 Comments

เกษตรผสมผสาน เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อก­ูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสู­งสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวด...

เกษตรทฤษฎีใหม่

1.51K Views0 Comments

" เกษตรทฤษฎีใหม่ " เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโ­ยชน์สูงสุด

Page 4 of 512345