” เกษตรทฤษฎีใหม่ ” เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ
เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโ­ยชน์สูงสุด

Leave a Reply