เกษตรผสมผสาน เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ
ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อก­ูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสู­งสุด
โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply