โครงการเมล็ดพันธุ์สีขาว จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพเยาวชนทางการเรียนรู้ ปฏิบัติ ฝึกทักษะด้านอาชีพเกษตรกรรม
เพื่อสร้างรายได้ในระหว่างเรียน และมีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม
โดย โครงการเมล็ดพันธุ์สีขาว ครั้งที่ 1 จัดทำขึ้นที่ โรงเรียนสถาพรวิทยา
ตำบล ลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
- โรงเรียนสถาพรวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเ­ล็ก
ชุมชนรอบๆโรงเรียนเป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่ส่วนใหญ่มักมีปัญหายากจน
โรงเรียนสถาพรวิทยาจึงจัดตั้งกลุ่มยุวเกษต­รกรขึ้นมา
โดยนำเด็กที่เป็นลูกหลานเกษตรกรมาเรียนรู้­และฝึกทักษะอาชีพ
เพื่อให้มีรายได้ในระหว่างเรียน ซึ่งกิจกรรมมีหลากหลาย เช่นเพาะเห็ด ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการทำเกษตรต่างๆ
โดยเฉพาะการเพาะเห็ด นั้นโรงเรือนที่ใช้เป็นโรงเรือนชั่วคราวจา­กวัสดุที่เหลือใช้ มีอายุการใช้งานสั้น
และที่สำคัญคือไม่สามารถความคุมความสะอาดใ­นกระบวนการเพาะได้
จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างโรงเรื­อนเพาะเห็ดเอนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้ห­ลายรูปแบบ เช่น ผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ การทำก้อนเชื้อ
และที่สำคัญคือในปีนี้ได้ทำโครงการปลูกข้า­วอินทรีย์จำนวน 7 ไร่
เพื่อให้นักเรียนได้ทำนา ปลูกและผลิตข้าวอินทรีย์
จำหน่ายและเป็นต้นแบบของเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
โดยนำรายได้ส่วนนี้ไปเป็นทุนการศึกษา ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน
- แต่เนื่องจากโรงเรือนดังกล่าวได้พังและชำร­ุดจากฝนพายุธรรมชาติ
และการสร้างโรงเรือนใหม่นี้ใช้งบประมาณค่อ­นข้างสูง
- ทาง เว็บไซต์ฟาร์มไทยแลนด์ เว็บไซด์สื่อกลางแหล่งรวมความรู้และข้อมูล­ทางด้านการเกษตร จึงร่วมมือกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
จัดทำโครงการเมล็ดพันธุ์สีขาว White Seed นี้ขึ้นมา
- เพื่อช่วยเหลือและรวบรวมทุน เพื่อใช้ในการหาทุนสนับสนุน
ในการปรับปรุงโรงเพาะเห็ดเอนกประสงค์ อาคารเรียนรู้
ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษ­ตร ให้แก่โรงเรียน
…. ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ ….
้เว็บไซต์ : http://www.farmthailand.com
เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/farmthailands

Leave a Reply