ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก
” เกษตรคือชีวิต อ.ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ครูผู้อุทิศแรงกายและแรงใจกับปรัชญาเศรษฐก­ิจพอเพียง
ให้ความรุ้และผลักดัน ให้เด็กและผู้คน มีความภูมิใจกับอาชีพ ” เกษตรกร ”
- เกษตรกร.. คือ ผู้ให้ชีวิต
- เกษตรกร.. คือ ผู้ผลิตแหล่งอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงผู้คน

27 ปีกับการเป็นครูเกษตร พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 ปี กับ การจัดตั้ง และสร้างเยาวชนเกษตร ใน โรงเรียนวิถีชีวิตเศรฐกิจพอเพียง
กับการทุ่มเทและความตั้งใจที่ได้ทำมา จึงนำพามาซึ่งความสุข
” ความสุข ” ที่สามารถมองได้จากตัวเรา …
ตัวเรามีความสุข เด็กมีความสุข
เด็กเรียนและจบไปมีรายได้ที่จะช่วยเหลือตั­วเองครอบครัว
แค่นี้… ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ..
Cr.. อ.ชาตรี ต่วนศรีแก้ว

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ( โรงเรียนวิถีชีวิตเศรฐกิจพอเพียง )
กลุ่มยุวชนเกษตรกร ตำบลลำพญา
ดำเนินการโดย โรงเรียนสถาพรวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

” เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิตและปฏิ­บัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ­ดช มีพระราชดำรัส แก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา

โครงการเมล็ดพันธุ์สีขาว ” White Seed ”
หนึ่งโครงการ ที่ช่วยเหลือ สนับสนุนและผลักดัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Leave a Reply