วีดีโอ แนะนำการปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้ผล 50ตันต่อไร่
เป็นการปลูกมันฯเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ทั้งคือ
1.คัดเลือกสายพันธุ์ แนะนำพันธุ์ไจแอนท์ เนื่องจากเป็นมันฯหัวดกหัวยาวหัวใหญ่แป้งส­ูง
2.การเตรียมดิน เตรียมระบบการให้น้ำ ระบการให้ปุ๋ย
3.เทคนิคการปลูก และ
4.ระบการจัดการและการดูแล ทางเราได้ทดลองและประสบความสำเร็จอย่างน่า­ทึ่ง

Leave a Reply