Tag: กุ้งเครฟิช

การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง มาดูและเรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

8.09K Views0 Comments

วีดีโอการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เทคนิคการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง กุ้งเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการ